+ بهاران خجسته باد:1396+ www.bonyadehamsokhan.blogfa.com+ هم سخن+ هم سخن+ تسلیت به مناسبت درگذشت نابهنگام اندیشمند گرامی و همکار دانشگاهی+ هم سخن+ هم سخن+ هم سخن/راهبری فرهنگی+ هم سخن/ضریح جدید حضرت ابوالفضل((ع))+ آیت الله جعفری/تنها نماز نیست که عبادت خدا است بلکه این‌ فعالیت‌ها( کار در رسانه ها) نیز بسیار حائز اهمیت‌اند و عبادت محسوب می‌شوند.